Phường 12 Quận 10 : Giao lưu văn nghệ nhân Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4

Nhằm tổ chức triển khai hiệu quả bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phường. 

Ngày 22/3/2023, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 Quận 10 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ các dân tộc  nhân " Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4" . Đến tham dự có đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10; ông Nguyễn Dương Quốc Việt – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 12; bà Phạm Thị Huế - Chủ tịch UB MTTQVN Phường 12, Ông Fisol  – Phó Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Phường 12 Quận 10 và cùng trưởng, phó các ban ngành đoàn thể; cấp ủy 8 chi bộ các khu phố; 8 Trưởng  khu phố, 8 Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, đồng bào dân tộc Chăm cùng tham dự.

Tại đêm giao lưu, các đại biểu đã được nghe các bài hát của các dân tộc Chăm, Hoa, Tây Nguyên, các bài hát ca ngợi truyền thống dựng nước và giữ nước từ ngàn đời của dân tộc ta; khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc; tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, qua đó nêu cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ gìn giữ các di sản văn hóa, bản sắc dân tộc, truyền thống dân gian tạo cơ sở củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

                                                                             Hoàng Hà – Quận 10

Tin khác

Liên kết website Liên kết website