chính sách dân tộc chính sách dân tộc

« Quay lại

[Infographic] Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội: Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Tin khác

Liên kết website Liên kết website