pháp luật và cuộc sống pháp luật và cuộc sống

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hội thi Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Để triển khai thực hiện tốt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hội thi Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố

Nhằm quán triệt, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về Dân quân tự vệ, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì, tổ chức Hội thi Tìm hiểu Pháp luật Dân quân tự vệ để chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng và 03 đồng chí Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn tham gia Hội thi cấp Thành phố.

Bộ Tư lệnh Thành phố chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật Dân quân tự vệ cấp TP, để tuyển chọn, bồi dưỡng cho cán bộ tham dự Hội thi cấp Quân khu và toàn quốc.

Nội dung Hội thi cấp quận, huyện và Thành phố gồm

- Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Văn bản của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ hiện hành.

- Khả năng áp dụng, tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hiện hành trong thực tiễn ở địa phương.

- Viết Đề án tổ chức, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như hệ thống thông tin ở cơ sở, và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.  Tổ chức xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ tại phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 và xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn; đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và Hội thi Tìm hiểu Luật Dân quân tự vệ cấp Quân khu và toàn quốc.

WEB - BDT

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!