Thông báo mới Thông báo mới

« Quay lại

Danh muc thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban dân tộc

 

Căn cứ Quyết định số 347 /QĐ-UBDT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc. Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc. Theo đó, có 2 thủ tuc hành chính bị bãi bỏ gồm:

01, thủ tuc Hành chính Cấp một số phẩm báo chí, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vung đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015.

02, Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo quyết đinh số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặt biệt khó khăn.

Xem toàn văn Quyế định 347 / QĐ-UBDT   tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!