Thông báo mới Thông báo mới

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020, thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

Xem chi tiết Nghị định 90 tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!