Thông báo mới Thông báo mới

« Quay lại

Quyết định về việc ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 – năm 2021 lĩnh vực: Quản lý Nhà nước

Giám đốc Sở Nội vụ vừa ban hành kèm theo Quyết định Thể lệ xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 – năm 2021, lĩnh vực Quản lý Nhà nước với mục đính và ý nghĩa nhằm tôn vinh các tác giả ( nhóm tác giả) có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm Sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố. Tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy tiềm năng và khẳng định năng lực sáng tạo của các tổ chức, cá nhân; phát huy truyền thống sáng tạo của người dân Thành phố góp phần xây dựng và phát triển Thành phố trong tình hình mới. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thành phố tham gia hưởng ứng các hoạt động sang tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội và hội nhập quốc tế, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Đối tượng tham gia là tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong lĩnh vực Quản lý Nhà nước, đã được áp dụng và triển khai trên địa bàn Thành phố, mang lại hiệu quả, lợi ích cho cộng đồng cũng như chính quyền Thành phố và có nguyện vọng tham dự giải thưởng Sáng tao theo điền kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xet tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định theo Thể lệ này.

Xem chi tiết Thể lệ tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!