thời sự trong nước thời sự trong nước

« Quay lại

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Nhân tố quyết định vai trò đầu tàu của TPHCM

Từ tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện thành công Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho thấy đây là nhiệm vụ rất nặng nề và lâu dài, quyết định đến sự phát triển của TPHCM nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TPHCM, ngày 23-9-2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh

Để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM phát huy hiệu quả vai trò đầu tàu về kinh tế của cả nước, từ năm 1982 đến nay, Bộ Chính trị đã 4 lần ban hành các nghị quyết khác nhau về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố. Mới nhất, Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 càng khẳng định vị trí, sứ mệnh của TPHCM đối với cả nước.

Điểm chung nổi bật trong tất cả các nghị quyết trên là đều đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ TPHCM. Nghị quyết 01 ngày 14-9-1982 đã chỉ rõ: "Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhân tố quyết định là phải xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức".

Do đó, bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được thì các nghị quyết của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ những tồn tại trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ TPHCM. Đồng thời nhấn mạnh đây chính là nguyên nhân chủ yếu của những khó khăn, hạn chế, yếu kém mà thành phố gặp phải trong quá trình phát triển. Những thế mạnh đáng quý của Đảng bộ TPHCM như tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", nhưng được chưa phát huy một cách hiệu quả, tích cực, lại trở thành nguyên nhân của hạn chế, yếu kém.

Từ đó cho thấy, để tiếp tục phát triển TPHCM theo những mục tiêu toàn diện, to lớn và lâu dài theo Nghị quyết 31 đòi hỏi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ TPHCM trong thời gian tới cần được đẩy mạnh một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Trong đó, về mặt quan điểm cần thống nhất tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đây có thể xem là yếu tố quyết định thành công trong công tác xây dựng Đảng nói riêng và sự phát triển của TPHCM nói chung. Thực tế cho thấy, với những đặc thù về kinh tế - xã hội của thành phố, nếu chỉ dựa vào những chủ trương có tính chất gợi mở, tháo gỡ của trung ương mà thiếu đi tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, thì sẽ không thể vận dụng một cách hiệu quả nghị quyết. Cũng như không thể thể chế hóa thành những việc làm cụ thể nhằm tìm ra hướng đi, giải pháp thích hợp cho những vướng mắc, những vấn đề khó, mới nảy sinh trên địa bàn. Do đó, trọng tâm then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ TPHCM trước mắt và lâu dài phải là tập trung cho công tác cán bộ.

Phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu

Nghị quyết 31 đã chỉ ra một giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ TPHCM là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp.

Thực tế, qua việc đẩy lùi, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua trên cả nước cho thấy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, nhất là trách nhiệm nêu gương, và việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, là nhân tố quyết định để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Hơn thế, việc thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù ở TPHCM còn gắn liền với việc phân cấp, phân quyền một cách mạnh mẽ càng cho thấy tầm quan trọng của người đứng đầu các cấp trong các quyết sách gắn liền với từng ngành, lĩnh vực và địa bàn. Nếu người đứng đầu các cấp không thật sự gương mẫu, trách nhiệm thì không chỉ không phát huy được tính năng động, sáng tạo của hệ thống chính trị các cấp mà còn cản trở, kìm hãm những chủ trương sáng tạo, đột phá đối với sự phát triển chung của thành phố.

Do đó, bên cạnh việc tổ chức triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đòi hỏi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ TPHCM cũng cần được đặc biệt quan tâm với những giải pháp mang tính trọng tâm và đột phá. Làm được điều này sẽ tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

TS THẠCH KIM HIẾU, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM

Nguồn – SGGP Online

Tin khác