Công khai thủ tục hành chính Công khai thủ tục hành chính

 • Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 3)

  Cập nhật ngày

  Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 3).
 • Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 2)

  Cập nhật ngày

  Ngày 07 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2345/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 2).
 • Quyế định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 1)

  Cập nhật ngày

  Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2173/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 1).
 • Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

  Cập nhật ngày

  Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
 • Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Triền khai Nghị định 45 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  Cập nhật ngày

  Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực thi hành từ 22 tháng 5 năm 2020. Để tổ chức thi...
 • Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Xem toàn...
 • Quyết định số 39 /QĐ-BDT

  Cập nhật ngày

   -  Quyết định ban hành Hướng dẫn quy trình thanh toán kinh phí tại Ban dân tộc  
 • Hiển thị 1 - 10 of 13 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 2