KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

 • Thực hành văn hóa trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  TPHCM đang nỗ lực xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo, phát huy tối đa nhân tố con người để góp phần quan trọng vào sự phát triển thành phố, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
 • Không gian văn hóa Hồ Chí Minh – Tủ sách trực tuyến

  Cập nhật ngày

                   
 • Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Thành phố với mô hình “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Tủ sách Bác Hồ trực tuyến”

  Cập nhật ngày

  Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Thành phố xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây còn là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức; tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, quyết tâm xây dựng Chi bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh.
 • Liên kết website Liên kết website