Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

 • LỊCH TRƯC TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG VÀ PHÒNG CHUYÊN MÔN BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ THÁNG 6 NĂM 2021

  Cập nhật ngày

 • LỊCH TRỰC TỔ TIẾP CÔNG DÂN CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ THÁNG 5 NĂM 2021

  Cập nhật ngày

 • LỊCH TRƯC TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG VÀ PHÒNG CHUYÊN MÔN BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ THÁNG 5 NĂM 2021

  Cập nhật ngày

 • LỊCH TRỰC TỔ TIẾP CÔNG DÂN CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ THÁNG 4 NĂM 2021

  Cập nhật ngày

 • LỊCH TRƯC TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG VÀ PHÒNG CHUYÊN MÔN BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ THÁNG 4 NĂM 2021

  Cập nhật ngày

 • LỊCH TRƯC TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ QUÝ II NĂM 2021

  Cập nhật ngày

 • LỊCH TRỰC TỔ TIẾP CÔNG DÂN CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ THÁNG 3 NĂM 2021

  Cập nhật ngày

 • LỊCH TRƯC TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG VÀ PHÒNG CHUYÊN MÔN BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ THÁNG 3 NĂM 2021

  Cập nhật ngày

 • Lich trực Tổ tiếp công dân thường xuyên Ban Dân tộc Thành phố tháng 02 năm 2021

  Cập nhật ngày

 • Hiển thị 1 - 10 of 106 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 11